Your search results

Ochrana osobných údajov

Na čo slúži tento dokument?

V tomto dokumente sa dozviete:

 • ako spracúvame osobné údaje,
 • ktoré údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností a kde je iba na Vás, či nám poskytnete súhlas na spracovanie osobných údajov,
 • aké máte práva a ako ich môžete uplatniť.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje bude spracúvať:
STRONG REALITY, s.r.o.
Sídlo: Nemesszegská 7550/51, 2. posch., 92901 Dunajská Streda
IČO: 47 865 156

Naše kontaktné údaje sú:

 • Korešpondenčná adresa: Nemesszegská 7550/51, 92901 Dunajská Streda
 • Telefonický kontakt: 0903 948 523
 • Adresa elektronickej pošty:  pokorna@strongreality.sk

Čo sa deje, ak navštívite našu internetovú stránku?

Pri návšteve našej internetovej stránky nemáte povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje. Samozrejme, môžete tak dobrovoľne spraviť, ak vyplníte niektorý z kontaktných formulárov. Naša internetová stránka tiež využíva rôzne nástroje na to, aby spoľahlivo fungovala a aby nám prinášala informácie potrebné na to, aby sme vedeli portál neustále zlepšovať. Využívame najmä tieto nástroje:

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na Vašom zariadení (počítači, tablete, smartfóne) a obsahujú informácie potrebné na komunikáciu Vášho zariadenia s našou webovou stránkou. Tieto súbory sa ukladajú vo Vašom zariadení dočasne alebo natrvalo. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Vaše zariadenie.

Dočasné (session) cookies sa ukladajú vo Vašom zariadení iba po dobu Vašej návštevy na našej stránke. Trvalé cookies sú uložené na Vašom zariadení dovtedy, kým nevyprší ich platnosť alebo kým sa ich nerozhodnete vymazať a slúžia najčastejšie na to, aby naša stránka vedela, že ste ju už navštívili.

Súbory cookies spracúvame na základe Vášho súhlasu, okrem nevyhnutných cookies, ktoré môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, a to na základe zákona o elektronických komunikáciách. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Prehliadanie našej webstránky nie je podmienené poskytnutím súhlasu s cookies. Poskytovanie cookies, hlavne tých marketingových a analytických nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou.

Pri spracúvaní súborov cookies nevyužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Viac informácií o cookies

Prečo dochádza k spracovaniu osobných údajov?

Dopyt na naše služby

Prečo údaje potrebujeme? (účel spracúvania)

Údaje potrebujeme na evidenciu a spracovania Vášho dopytu na naše služby, najmä na kontaktovanie ohľadom zaslaného dopytu a prejaveného záujmu o naše služby, prípravu ponuky služieb a vykonanie iných potrebných predzmluvných úkonov

Na základe čoho spracúvame údaje? (právny základ spracúvania)

Údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli pri odoslaní Vášho dopytu.

Je poskytnutie údajov nevyhnutné?

Áno. Bez poskytnutia údajov v nevyhnutnom rozsahu nevieme Vašu žiadosť spracovať. Je však iba na Vás, či nás so žiadosťou oslovíte a dáte nám súhlas na spracovanie Vašich údajov.

Ako dlho údaje potrebujeme? (doba uchovávania)

Údaje budeme uchovávať po dobu platnosti ponuky, spravidla po dobu 90 dní. Ak však dôjde medzi nami k uzavretiu zmluvy, osobné údaje budú naďalej spracúvané, avšak už nie na základe súhlasu, ale na základe uzavretej zmluvy.

Komu môžu byť údaje postúpené? (kategórie príjemcov)

Vaše osobné údaje môžu byť na účel spracovania dopytu odovzdané nášmu zmluvnému partnerovi (realitnému maklérovi).

Zmluva uzatvorená s klientom

Prečo údaje potrebujeme? (účel spracúvania)

Pre naplnenie zmluvy, v ktorej sme sa zaviazali klientovi sprostredkovať kúpu, predaj alebo prenájom jeho nehnuteľnosti.

Na základe čoho spracúvame údaje? (právny základ spracúvania)

Údaje spracúvame na základe uzatvorenej zmluvy.

Je poskytnutie údajov nevyhnutné?

Poskytnutie je nevyhnutné, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť naše povinnosti zo zmluvy.

Ako dlho údaje potrebujeme? (doba uchovávania)

Údaje budú uchované po dobu potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov, t.j. po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvy.

Komu môžu byť údaje postúpené? (kategórie príjemcov)

Advokátovi za účelom prípravy a posúdenia zmluvnej dokumentácie (napríklad na prípravu kúpnej zmluvy), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy, notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy vinkulácie, znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť, finančnému sprostredkovateľovi za účelom sprostredkovania úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti alebo inej realitnej kancelárii, ktorá zastupuje záujmy druhej zmluvnej strany v obchodnom vzťahu, príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností.

Prevencia prania špinavých peňazí

Prečo údaje potrebujeme? (účel spracúvania)

Na plnenie povinností povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe čoho spracúvame údaje? (právny základ spracúvania)

Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Je poskytnutie údajov nevyhnutné?

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našej zákonnej povinnosti.

Ako dlho údaje potrebujeme? (doba uchovávania)

Údaje sme povinní uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom v zmysle § 19 zákona č. 297/2008 Z. z.

Komu môžu byť údaje postúpené? (kategórie príjemcov)

Finančná spravodajská jednotka NAKA, realitný maklér

Účtovníctvo 

Prečo údaje potrebujeme? (účel spracúvania)

Na plnenie zákonnej povinnosti vedenia účtovníctva.

Na základe čoho spracúvame údaje? (právny základ spracúvania)

Na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov.

Je poskytnutie údajov nevyhnutné?

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našej zákonnej povinnosti.

Ako dlho údaje potrebujeme? (doba uchovávania)

Účtovné doklady sme povinní uchovávať po dobu desiatich rokov.

Komu môžu byť údaje postúpené? (kategórie príjemcov)

Štatistický úrad Slovenskej republiky, exekútor, správca konkurznej podstaty, predbežný správca, audítor, daňový úrad, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, účtovník, daňový poradca

Uplatňovanie právnych nárokov

Prečo údaje potrebujeme? (účel spracúvania)

Na uplatňovanie našich právnych nárokov a ochranu pred uplatňovanými nárokmi tretích osôb.

Na základe čoho spracúvame údaje? (právny základ spracúvania)

Na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ).

Je spracovanie údajov nevyhnutné?

Spracovanie osobných údajov dotknutej osoby je na dosiahnutie účelu spracovania nevyhnutné. Bez spracovania osobných údajov by sme neboli schopní právny nárok uplatňovať.

Ako dlho údaje potrebujeme? (doba uchovávania)

Do ukončenia vymáhania nároku, resp. do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie nároku.

Komu môžu byť údaje postúpené? (kategórie príjemcov)

Slovenská obchodná inšpekcia, súd, advokát alebo iný právny zástupca, orgány činné v trestnom konaní.

Reklamácie

Prečo údaje potrebujeme? (účel spracúvania)

Údaje potrebujeme na plnenie našej zákonnej povinnosti, teda za účelom evidencie a vybavovania prijatých reklamácií.

Na základe čoho spracúvame údaje? (právny základ spracúvania)

Plnenie našich zákonných povinností podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Je poskytnutie údajov nevyhnutné?

Uvedenie údajov týkajúcich sa Vášho prípadu je nevyhnutné na to, aby sme mohli v zmysle zákona Vašu reklamáciu vybaviť.

Ako dlho údaje potrebujeme? (doba uchovávania)

Údaje týkajúce sa sťažnosti a jej vybavenia budeme uchovávať do uplynutia lehoty na udelenie pokuty zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie, t.j. do troch rokov od vybavenia reklamácie alebo sťažnosti, resp. po uplynutí lehoty na uplatnenie práva na súde.

Komu môžu byť údaje postúpené? (kategórie príjemcov)

Slovenská obchodná inšpekcia, súd, advokát alebo iný právny zástupca, mediátor, subjekt alternatívneho riešenia sporov, realitný maklér.

Podnety dotknutých osôb

Prečo údaje potrebujeme? (účel spracúvania)

Na účely vybavovania podnetov dotknutých osôb, ktoré si u nás uplatnili práva podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Na základe čoho spracúvame údaje? (právny základ spracúvania)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Je poskytnutie údajov nevyhnutné?

Poskytnutie údajov je nevyhnutné na vybavenie podnetu.

Ako dlho údaje potrebujeme? (doba uchovávania)

Po dobu na uloženie sankcie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR, t.j. po dobu 5 rokov od uplatnenia práva dotknutej osoby.

Komu môžu byť údaje postúpené? (kategórie príjemcov)

Úrad na ochranu osobných údajov SR, súd, advokát alebo iný právny zástupca, realitný maklér.

Dochádza k profilovaniu?

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Dochádza k prenosu osobných údajov do tretích štátov?

Nie, nezamýšľame preniesť Vaše osobné údaje do tretích krajín. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané mimo územia, na ktorom sa uplatňujú spoločné pravidlá stanovené Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Voľný pohyb údajov v rámci členských štátov Európskej únie je týmto nariadením garantovaný.

Aké máte práva?

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) Vám dáva široké možnosti uplatnenia svojich práv, ktoré súvisia s ochranou Vašich osobných údajov a s kontrolou nad tým, akým spôsobom sú spracúvané.

Váš podnet sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr, spravidla do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak bude Vaša žiadosť zložitá a jej spracovanie bude časovo náročné, môžeme (v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov) v prípade potreby túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti a uvedieme Vám dôvody, ktoré odôvodňujú predĺženie lehoty.

Ak budeme mať pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme Vás z bezpečnostných dôvodov požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom alebo predloženie dokladu totožnosti.

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov máme možnosť zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti (najmä pre ich opakujúcu sa povahu) odmietnuť, prípadne požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia.

Právo na prístup k údajom

Máte právo na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané. Ak nás o to požiadate, poskytneme Vám informáciu, či a v akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje. Máte tiež právo požiadať nás o kópiu údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré nás požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci našim administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronickými prostriedkami, informácie Vám štandardne poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nás výslovne nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

Právo na opravu

Snažíme sa, aby všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, boli aktuálne, presné a úplné. Ak však zistíte nedostatky v našich údajoch, máte požadovať opravu osobných údajov (ak zistíte, že nie sú správne) alebo požadovať doplnenie neúplných údajov (ak zistíte, že sú neúplné).

Právo na prenos údajov

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu. Toto právo však platí iba pre údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy medzi Vami a nami. Právo na prenos sa nevzťahuje na údaje, ktoré spracúvame na plnenie našich zákonných povinností.

Právo na prenosnosť platí iba v rozsahu, v akom Vaše údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami.

Právo na prenosnosť sa týka iba údajov, ktoré ste nám poskytli. Nedotýka sa údajov, ktoré sme získali ďalším pozorovaním alebo rozvíjaním pôvodných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe toho, že ste nám na to udelili svoj súhlas, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu, kde uvediete, že odvolávate svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonali pred odvolaním súhlasu, avšak znemožňuje nám ďalšie spracovanie Vašich údajov na tie účely, pre ktoré sme potrebovali Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (napr. uplatňovanie právnych nárokov alebo zasielanie informácií súčasným a minulým klientom). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 • zároveň napadnete správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť osobných údajov) alebo
 • ak je spracúvanie nezákonné a nežiadate o ich výmaz, alebo
 • už ich nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov, alebo
 • ste namietali voči spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu.

Obmedzenie spracúvania znamená, že takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo len v rozsahu potrebnom na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Ak obmedzíme spracúvanie Vašich údajov a neskôr pominú dôvody, pre ktoré sa spracúvanie obmedzilo, budeme Vás o tom informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na zabudnutie (právo na výmaz)

Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého sme Vaše osobné údaje spracúvali a zároveň neexistuje iný právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov (napr. plnenie našich zákonných povinností),
 • namietali ste voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu,
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali,
 • osobné údaje sme spracúvali nezákonne alebo musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Vašej žiadosti o výmaz údajov však nevieme podľa platných pravidiel vyhovieť, ak ešte osobné údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností alebo ak je ďalšie spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov (sťažnosti) nájdete na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Porovnanie